PRIVACY BELEID

Privacybeleid Ekrem Online

 

https://www.luttant.com

 

Info@luttant.com

 

Over onze privacy policy

Ekrem Online geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze diensten en gaan zorgvuldig om met alle informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Ekrem Online. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/01/2024, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens kunnen worden gedeeld met derden. We leggen je ook uit hoe we je gegevens opslaan, hoe we je gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten je hebt met betrekking tot de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt.

 

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacycontactpersoon, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over onze gegevensverwerking

 

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de

gegevens zichtbaar zijn.

 

Software voor webwinkels: Shopify

 

Onze webshop is ontwikkeld met behulp van Shopify software. Persoonsgegevens die worden verzameld bij het gebruik van onze website en diensten worden gedeeld met Shopify. Shopify heeft toegang tot deze gegevens nodig om (technische) ondersteuning te kunnen bieden. Zij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Mijn Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben, verplicht om de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te nemen als het gaat om jouw persoonsgegevens. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over het gebruik van de software. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt het recht om de verzamelde gegevens intern te delen om haar eigen diensten te verbeteren. Shopify bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, het is mogelijk dat je gegevens in de Verenigde Staten worden verwerkt.

 

Webhosting: MijnDomein

 

Wij maken gebruik van de webhosting- en e-maildiensten van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt deze gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van hun diensten. Dit zijn echter geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen genomen, zowel van technische als organisatorische aard, om verlies, misbruik en oneigenlijk gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is tot geheimhouding verplicht op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben.

 

E-mail en mailinglijsten: Klaviyo

 

Onze website maakt gebruik van Klaviyo, dat ons e-mailverkeer en onze nieuwsbriefdistributie afhandelt. Alle bevestigingsmails of webformulieren die u van onze website ontvangt, worden u toegestuurd via de servers van Klaviyo. Klaviyo zal uw naam en e-mailadres niet voor eigen commerciële doeleinden gebruiken. Onderaan elke geautomatiseerde e-mail die vanaf onze website wordt verstuurd, vindt u een link om u uit te schrijven. Als u op deze link klikt, zult u niet langer geautomatiseerde e-mails van onze website ontvangen. Houd er echter rekening mee dat dit een aanzienlijk effect heeft op de functionaliteit van onze website. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door Klaviyo. Klaviyo gebruikt cookies en andere internettechnologieën die bijhouden of e-mails geopend en gelezen worden. Klaviyo behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om hun diensten verder te verbeteren en, binnen deze context, te delen met derden.

 

Mijn Webhost

 

Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken wij gebruik van de e-maildiensten van My webhost. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. My webhost heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Betalingsverwerkers: Mollie

 

Voor het afsluiten en afhandelen van (een deel van) onze betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de betaalprovider Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens. Ook verwerken zij betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens (geanonimiseerd) te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in dat kader te delen met derden. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op alle diensten van Mollie waarbij gebruik wordt gemaakt van derden. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan de termijnen die op grond van de toepasselijke rechtsgronden zijn toegestaan.

  

Transport en logistiek: DHL

 

Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om je bestelling succesvol bij je te laten bezorgen. Voor de levering maken wij gebruik van de diensten van DHL. Voor een succesvolle levering is het belangrijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens uitsluitend om de leveringsovereenkomst uit te voeren. In het geval dat DHL onderaannemers inhuurt, zullen zij deze informatie met deze partijen delen.

 

Boekhouding, administratie en boekhouding: EBoekhouden

 

Voor onze boekhouding en administratie maken wij gebruik van de diensten van EBoekhouden. Wij delen uw naam, adres, woonplaatsgegevens en algemene gegevens met betrekking tot uw bestelling/aankoop. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonlijke gegevens worden veilig verzonden en opgeslagen. EBoekhouden heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. EBoekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens dienovereenkomstig behandelen. EBoekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Externe verkoopkanalen Doel van gegevensverwerking

 

Algemeen doel van gegevensverwerking: We gebruiken je gegevens uitsluitend om je onze diensten te leveren. Dit betekent dat het doel van de verwerking van deze gegevens direct gerelateerd is aan de opdracht of taak die u ons geeft. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (geadresseerde) marketingdoeleinden. Als we je gegevens gebruiken om later contact met je op te nemen - niet op basis van een verzoek - zullen we eerst expliciet toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden hebben allemaal een geheimhoudingsplicht op basis van de overeenkomst die we met hen hebben, een eed of een wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

 

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt om onze diensten te leveren en/of te verbeteren. Deze informatie (bijv. uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) wordt niet beschouwd als persoonlijke informatie.

 

Samenwerking bij belasting- en strafrechtelijk onderzoek

 

In sommige gevallen kunnen we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen met de overheid om te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn we verplicht om hieraan te voldoen, maar we zullen bezwaar maken waar dit wettelijk mogelijk is.

 

Bewaartermijnen

 

We bewaren je gegevens zolang je klant bij ons blijft. Dit betekent dat we je klantprofiel bijhouden en bewaren totdat je ons laat weten dat je niet langer gebruik wilt maken van onze diensten. Dit bericht fungeert ook als een verzoek om vergeten te worden. We bewaren uw gegevens niet langer dan twee jaar na uw laatste contact of transactie, tenzij dit wettelijk verplicht is. We zijn verplicht om facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren vanwege administratieve verplichtingen. Deze gegevens worden veilig opgeslagen voor de duur van de betreffende termijn. Na het verstrijken van deze periode heeft het personeel geen toegang meer tot uw klantprofiel en eventuele documenten die in het kader van uw opdracht of taak zijn gemaakt.

 

Uw rechten

 

Volgens de Nederlandse en Europese wetgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. U hebt het recht op inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking en gegevensportabiliteit. Wij sturen facturen en kopieën van uw gegevens alleen naar e-mailadressen die door u zijn opgegeven. Als u deze gegevens via een ander e-mailadres of per post wilt ontvangen, zullen we u om identificatie vragen. We houden een register bij van de ingevulde verzoeken en in het geval van een 'verzoek om vergeten te worden' houden we een geanonimiseerd gegevensbestand bij. Alle facturen en gegevenskopieën worden in een machineleesbaar formaat geleverd. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat wij misbruik maken van uw persoonsgegevens.

 

Recht op inzage

U hebt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die op u betrekking hebben of kunnen hebben, in te zien. U kunt een dergelijk verzoek indienen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen we een kopie van alle gegevens naar het e-mailadres dat bij u bekend is, samen met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens verwerken en de categorieën waaronder we deze gegevens opslaan.

 

Recht op rectificatie

U hebt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die aan u gerelateerd zijn of kunnen worden, te laten rectificeren. U kunt een verzoek voor een dergelijke correctie indienen bij onze contactpersoon voor privacy. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie. Indien goedgekeurd, zullen wij de aanpassing van de gegevens bevestigen aan het bij u bekende e-mailadres.

 

Recht op beperking van de verwerking

U hebt te allen tijde het recht om de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben te beperken. U kunt deze beperking aanvragen bij onze contactpersoon voor privacy. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen we een bevestiging naar het e-mailadres dat bij u bekend is, waarin staat dat de verwerking van uw gegevens beperkt is totdat u ervoor kiest om deze beperking op te heffen.

 

Recht op overdraagbaarheid

U hebt te allen tijde het recht om te verzoeken dat de gegevens die wij verwerken en die op u betrekking hebben, worden overgedragen aan een derde partij van uw keuze. U kunt een dergelijk verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacy. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie. Bij goedkeuring sturen wij uw (persoonlijke) facturen of kopieën van gegevens die wij, of derden namens ons, hebben verwerkt naar het bij u bekende e-mailadres. In dergelijke gevallen is het mogelijk dat we onze diensten niet langer kunnen leveren, omdat we de veiligheid van de gegevens niet langer kunnen garanderen.

 

Recht van bezwaar en andere rechten

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door derden namens ons. Bij een dergelijk bezwaar zullen wij de verwerking van uw gegevens onmiddellijk stopzetten terwijl wij uw bezwaar onderzoeken en behandelen. Indien uw bezwaar gerechtvaardigd is, zullen wij alle facturen en/of kopieën van tot dan toe verwerkte persoonsgegevens retourneren en verdere verwerking staken. Je hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens op een manier waarop dit recht niet van toepassing is. Als u van mening bent dat dit wel het geval is, neem dan contact op met onze privacyfunctionaris.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina zal echter altijd de meest recente versie worden weergegeven. Als een nieuw beleid invloed heeft op de manier waarop wij gegevens over u verwerken die wij al hebben verzameld, zullen wij u via e-mail op de hoogte stellen.

 

Bedrijfsgegevens

Ekrem Online Karwij 16 4007 SL Tiel Nederland E: info@luttant.com

KVK: 77885325

 

 

Contact privacy medewerker Ekrem Geckalmis